درباره فلج اطفال

درباره فلج اطفال

پولیومیلیت Poliomyelitis یا فلج اطفال نوعی بیماری ویروسی است که در آن ویروس مولد بیماری موجب آس...

ادامه مطلب